Nar Ağacı | Nazan Bekiroğlu
SEÇME KAYNAKÇA


I. KİTAPLAR/ KİTAPLARDA BÖLÜMLER/ BİLDİRİLER/ TEZLER

A. Faik Hurşid Günday, “Meşrutiyet Günlerinde Trabzon”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.63-76.

A. Mevhibe Coşar, Üç Çay Risalesi, Serander Yayınları, Trabzon 2006.

Ahmet Bedevi Kuran, Harbiye Mektebi’nde Hürriyet Mücadelesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995.

Ahmet Refik, İki Komite İki Kıtâl-Kafkas Yollarında, Haz. Yunus Zeyrek, MEB Türk Edebiyatı Dizisi, İstanbul 2001.

Ahmet Şerif Bey, “İttihatçı Liderlerin Trabzon’a Gelişi”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.77-92.

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Erzurum Yolculuğu, Çev. Ataol Behramoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Yevgeni Onegin, Çev. Azer Yaran, YKY, Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar, İstanbul 2003.

Alexander Rabinowitch, Bolşevikler İktidara Geliyor Petrograd’da 1917 Devrimi, Çev. Levent Konyar, Yordam Kitap, İstanbul 2010.

Ali Fuad Erden, Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye Hatıraları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2006.

Ali Fuat Bilkan-Ömer Çakır (Haz.), Harp Mecmuası, Kaynak Kitaplığı, İstanbul 2006.

Ali Kafkasyalı, İran Türkleri, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2010.

Ali Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, Eren Yayıncılık, İstanbul 1993.

Ali Kemal Saran, Omuzumda Hemençe, Kurtuba Yayınları, Ankara 2009.

Ali Rıza Eti, Bir Onbaşının Doğu Cephesi Günlüğü 1914-1915, Haz. Gönül Eti, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

Altan Deliorman, Türklere Karşı Ermeni Komitacıları, Bayrak Yayınları, İstanbul 2011.

Ardâvîraf, Ardâvîrafnâme, Çev. Nimet Yıldırım, Pinhan Yayınları, İstanbul 2011.

Arif Cemil, “Teşkilat-ı Mahsusa’nın Trabzon’daki Faaliyetleri”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.131-141.

Asghar Alam Tabriz, Aydınların, Dini Liderler ve Esnafın İran'ın Yakın Dönem Toplumsal Hareketlerindeki ve Devrimlerindeki Rollerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008. http://tr.scribd.com/doc/17250845/Iran-Devrimi Erişim: 30.06.2011.

Asiye Tığlı, Zerdüşt Hayatı ve Öğretisi, Beyan Yayınları, İstanbul [t.y.].

Ayşe Hür, Öteki Tarih I Abdülmecid’den İttihat Terakki’ye, Profil Yayıncılık İstanbul 2012.

Aziz Hatami, Shiraz, Bank Melli İran Press, March 1961.

Balkan Harbi (1912-1913), c.3, Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1979.

Barış Metin, Birinci Dünya Savaşı’nda İran Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007.http://www.belgeler.com/blg/13s8/birinci-dunya-savasi-nda-iran-cografyasinda-etnik-dini-ve-siyasi-nufuz-mucadeleleri Erişim: 12.03.2011.

Beşir Ayvazoğlu, Kahveniz Nasıl Olsun?, Kapı Yayınları, İstanbul 2011.

Betül Aslan, Kardaş Kömeği (Yardımı) ve Bakû Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000.

Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü, Haz. Bahtiyar İstekli, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

Bogdan Filov, Rumeli’nin Esaret Günleri, Haz. Hüseyin Mevsim, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.

Celâl Ferdi Kocal, “Bir Talebenin Kaleminden Trabzon Lisesi”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.117-130

Cemal Kurnaz, “Şiirsel Bir İmge ve Simge Olarak Halep Kumaşı”, Bildiriler II, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum 2009, ss.755.

Cemal Paşa, Hatıralar, Haz. Alpay Kabacalı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.

Cevdet Alap, “Cevdet Alap’ın Savaş ve Muhaceret Anıları”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.207-216.

Cihat Aydoğmuşoğlu, Tarihte Tebriz, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2001. acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1813/2474.pdf Erişim: 22.03.2011.

Zeki Kuşoğlu, Türk Kuyumculuk Terimleri Sözlüğü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1994.

Enver Paşa’nın Anıları 1881-1908, Haz. Halil Erdoğan Cengiz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.

Enver Uzun, İran İzlenimlerim, (kendi yayını), Trabzon 2010.

Enver Uzun, İran Türk Folkloru, (kendi yayını), Trabzon 2007.

Enver Uzun (Haz.), İşgal Yıllarında (1916-1917) Trabzon’da Rus Askeri Gazetesi VOENNY LİSTOK (Makaleler Toplusu), (kendi yayını), Trabzon 2008.

Enver Uzun (Haz.), Rus Hesabatlarında Trabzon 1916-1918, Mor Taka Kitaplığı, Trabzon 2009.

Enver Uzun, Trabzon Üzerine Notlar, (kendi yayını), Trabzon 2011.

Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), Cilt IX, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999.

Ervand Abrahamian, Modern İran Tarihi, Çev. Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011.

Faik Tonguç, I. Dünya Savaşında Bir Yedeksubayın Anıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2008.

Fatih Kerimi, İstanbul Mektupları, Çağrı Yayınları, İstanbul 2001.

Fevzi Çakmak, “Trabzon ve Civarındaki Türk-Rus Mücadelesi”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.153-164.

Fevzi Güvemli, “Fevzi Güvemli’nin Anılarında Trabzon”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.149-152.

Firdevsi, Şahnâme, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2009.

Francis Marion-Crawford, 1890’larda İstanbul, Çev. Şeniz Türkömer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

Georges Castellan, Balkanların Tarihi, Çev. Ayşegül Yaraman, Milliyet Yayınları, İstanbul 1995.

Guenter Lewy, 1915 Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu?, Çev. Ceren Elitez, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.

Gustav Von Hochwachter, Balkan Savaşı Günlüğü, Çev. Sumru Toydemir, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

H. K. Kadri, “Oğlunun Kaleminden Trabzon Valisi Kadri Bey”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.47-58.

Hacı Hacısalihoğlu, “Yüzbaşı Kahraman Bey’in Trabzon’daki Faaliyetleri”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.203-205.

Hafız Divanı, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, MEB Yayınları, İstanbul 1992.

Hafız’dan Gazeller Gül Işığı, Türkçesi: Kenan Sarıalioğlu, İyi Şeyler Yayıncılık, İstanbul 2000.

Hans Guhr, Anadolu’dan Filistin’e Türklerle Omuz Omuza, Çev. Eşref Özbilen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007.

Hasan F. Güngör, Urkiye Muhacirlik Büktü Belimi, Serander Yayınları, Trabzon 2010.

Hélène Desmet-Grégoire, François Georgeon (ed.), Doğuda Kahve ve Kahvehaneler, Çev. Meltem Atik, Esra Özdoğan, YKY, İstanbul 1999.

Hüsamettin Tuğaç, “İşgal Sonrası Trabzon’a Gelen Azerbaycan Heyeti”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.231-238.

HИЗAMИ, БAKЫ 1983.

İ. Gündağ Kayaoğlu-Öner Ciravoğlu-Cüneyt Akalın (Haz.), Bir Tutkudur Trabzon, YKY, İstanbul 1997.

İbrahim Arıkan, Osmanlı Ordusunda Bir Nefer, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.

İbrahim Artuç, Balkan Savaşı, Kastaş AŞ, İstanbul 1988.

İhsan Aksoley, Teşkilât-ı Mahsusa’dan Kuva-yı Milliye’ye, Haz. Mehmet Hastaş, Timaş Yayınları, İstanbul 2009.

İhsan Hamamioğlu, “Trabzon’un İlk Kitapçısı: Hamdi Bey”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.93-97.

İlhan Selçuk, Yüzbaşı Selahattin’in Romanı I-II, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2007.

İsmail Hakkı Sunata, I. Dünya Savaşı Anılarım, Haz. Kansu Şarman, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2008.

İsmail Hakkı Sunata, Gelibolu’dan Kafkaslara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2003.

İsmail Hakkı Sunata, İstanbul’da İşgal Yılları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

İsmet Zeki Eyüboğlu, Karadeniz Aşk Türküleri, Serander Yayınları, Trabzon 2008.

İzzeddin Çalışlar, On Yıllık Savaş, Haz. İzzeddin Çalışlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.

Jivanji Jamshedji Modi, “The Funeral Ceremonies of the Parses”, The Religious Ceremonies And Customs Of The Parsees, Bombay 1922. www.avesta.org/ritual/funeral.htm Erişim: 23.06.2011.

Katharine Branning, Bir Çay Daha Lütfen, Kaynak Kitaplığı, İstanbul 2010.

Kemalettin Kuzucu, Bin Yılın Çayı Osmanlı’da Çay ve Çayhane Kültürü, Kapı Yayınları, İstanbul 2012.

Köprülülü Şerif (İlden), Sarıkamış, Haz. Sami Önal, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2001.

L. Beria, On The History of The Bolshevik Organizations İn Transcaucasia, Foreign Languages Publishing House, Moscow 1949.

Lady Hornby, Kırım Savaşı Sırasında İstanbul, Çev. Kerem Işık, Kitap Yayınları, İstanbul 2007.

Le Corbusier, Şark Seyahati İstanbul 1911, Çev. Alp Tümertekin, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

Lui Ramber, “İsviçreli Ramber’in Trabzon Seyahati”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.59-62.

M. Fuad Tokad, Kibrit Kutusundaki Sarıkamış-Sibirya Günlükleri, Haz. Jack Snowden, Timaş Yayınları, İstanbul 2010.

M. Reşit Tarakçıoğlu, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Trabzon”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.165-176.

Mahmut Goloğlu, Trabzon Tarihi Fetihten Kurtuluşa Kadar, Serander Yayınları, Trabzon 2000.

Mediha Kayra, Hoşça Kal Trabzon, Günümüz Türkçesine Çev. Cahit Kayra, Dünya Kitapları, İstanbul 2005.

MEGEP, Halı Dokuma 1, Ankara 2008. (Ders Notu)

MEGEP, Halı Dokuma 2, Ankara 2007. (Ders Notu)

Mehmet Özdemir, “Balkan Savaşında Gönüllü Birlikler”, Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri I, Genel Kurmay Yayınevi, Ankara 2005, ss. 423-435.

Mehmed Tal’ât Paşa, Talât Paşa’nın Anıları, Haz. Alpay Kabacalı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2009.

Mehmet Akif Bal (Haz), Trabzon Hatıraları, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009.

Mehmet Ali Ayni, “Trabzon’un Bilge Valisi: M. Ali Ayni”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.99-107.

Mehmet Bilgin, Rus İşgalinde Trabzon Direnişi, Serander Yayınları, Trabzon 2008.

Melek Öksüz, Onsekizinci Yüzyılın İkinci Yarısında Trabzon Toplum Kültür Ekonomi, Serander Yayınları, Trabzon 2006.

Merih Özşahin, Güney Azerbaycan’da Bağımsızlık Hareketleri ve Güney Azerbaycan’ın Türk Dünyası İçin Önemi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze 2007. http://www.belgeler.com/blg/164r/guney-azerbaycan-da-bagimsizlik-hareketleri-ve-guney-azerbaycan-in-turk-dunyasi-icin-onemi- Erişim: 04.05.2011.

Meryem Dilekçi, “Ortak Bir Yaşama Kültürü Olarak Edebiyat: Ermeni Edebiyatında ‘Türklük’ İmajı”, Bildiriler I, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum 2009, ss.351-358.

Mesut Çapa-Rahmi Çiçek, Yirminci Yüzyıl Başlarında Trabzon'da Yaşam, Serander Yayınları, Trabzon 2004.

Meşveretçi Naci (Neşr.), Balkan Harbinde 87. Alay ve Trabzon Gönüllüleri,  Haz. Veysel Usta, Serander Yayınları, Trabzon 2009.

Mihran Damadyan, Bir Ermeni Komitecinin Anıları, Haz. Haluk Selvi, Timaş Yayınları, İstanbul 2009.

Mustafa Duman, Çay Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2008.

Mustafa Duman, Trabzon Halk Kültürü, Heyamola Yayınları, İstanbul 2011.

Mustafa Gökçe, Sovyet Öncesinden Günümüze Kadar Hazar ve Çevresinin Durumu, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/4268/ Erişim: 30.03.2011.

Mustafa Görüryılmaz, Türk Qafqaz İslâm Ordusu vә Әrmәnilәr (1918), Qismet, Bakı 2009.

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, Hayatı, Hatıratı ve Trabzon’un Yakın Tarihi, Haz. Hikmet Öksüz-Veysel Usta, Serander Yayınları, Trabzon 2008.

Muzaffer Lermioğlu, Akçaabat-Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş-Hicret Hatıraları, Kardeşler Basımevi, İstanbul 1949.

Necmettin Aygün, Onsekizinci Yüzyılda Trabzon’da Ticaret, Serander Yayınları, Trabzon 2005.

Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür, Petrolün Sihirli Dünyası Bakü, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2007.

Okan Yeşilot, Tagiyev, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2004.

Orlando Figes, Nataşa’nın Dansı, Çev. Figen Dereli, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2009.

Osman Erol, İran İç Politikasında Azerbaycan Türkleri (1906-2006), Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli 2007. http://www.belgeler.com/blg/iren-iç-politikasında-azerbaycan-türkleri-1906-2006 Erişim: 03.05.2011.

Ömer ÇAKIR, "Birlikte Yaşamak: Şair Fâik Âli Bey ve Kütahya Ermenileri", Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, c:III, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Ocak 2007, ss. 475-487.

P. Deyrolle, “Bir Fransız’ın Gözüyle Trabzon’da Ekonomik Hayat”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.23-29.

Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2008.

Qardaş Köməyi, Nurlan, Bakı 2002.

Rahmi Çiçek, İstikbal Gazetesine Göre Trabzon’da Belediye ve Belediyecilik (1919-1925), Serander Yayınları, Trabzon 2011.

Rasim Şimşek, Trabzon Belediye Tarihi I Osmanlı Dönemi, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon 1993.

Ruşen Eşref Ünaydın, “Ruşen Eşref’in Kaleminden İşgal Sonrası Trabzon”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası,İstanbul 2009, ss.251-258.

Sadi Selçuk, Esaretin Acı Hatıraları ve 37. Kafkas Tümeninin Trabzon’u Düşmandan İstirdadı, Konya 1955.

Serezli Mehmet Ragıp, Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti, Haz. Raif İvecan, Ahmet Efiloğlu, Timaş Yayınları, İstanbul 2011.

Sırrı Paşa, “Sırrı Paşa’nın Mektuplarında Trabzon Lisesi”, Trabzon Hatıraları, Haz. Mehmet Akif Bal, Bayrak Matbaası, İstanbul 2009, ss.31-46.

Sırrı Paşa, Mektûbât-ı Sırrı Paşa, Haz. Ahmet Karaçavuş, Serander Yayınları, Trabzon 2011.

S.T. Mintslov, Rus İşgal Komutanı S. R. Mintslov’un Trabzon Günlüğü, Çev. Enver Uzun, Trabzon 2008.

Stephan Lauzan, Osmanlı’nın Bozgun Yılları, Haz. Seyfettin Ünlü, Beyan Yayınları, İstanbul [t.y.].

Susan Whitfield, İpek Yolu’nda Yaşam, Çev. Semih Aydın, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2005.

Şakir Şevket, Trabzon Tarihi, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon 2001.

Taha Akyol, Ortak Acı 1915 Türkler ve Ermeniler, Doğan Kitap, İstanbul 2009.

Taha Akyol, Osmanlı’da ve İran’da Mezhep ve Devlet, Doğan Kitap, İstanbul 2010.

Tevfik Vural Ciravoğlu, Trabzon Folkloru, Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı Yayınları, İstanbul 2009.

Togay Seçkin Birbudak, Balkan Savaşlarında Edirne, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008. http://www.belgeler.com/blg/1b57/balkan-savaslari-nda-edirne-edirne-in-balkan-wars Erişim: 10.12.2011.

Trabzon İlinde Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim, Trabzon Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Trabzon 1998.

Trabzon Tarihi Sempozyumu, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon 1988.

Trabzon Vilayeti Salnamesi 1869-1904, c.I-23, Haz. Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, Ankara 1993-2012.

Tuncay Güngör, Azerbaycan Dokuma Sanatında Minyatürün Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2007. http://www.belgeler.com/blg/16bo/azerbaycan-dokuma-sanatinda-minyaturun-yeri-the-place-of-miniature-in-azerbaijani-art-of-textile Erişim: 26.04.2010.

Touraj Atabeki (ed.), İran ve I. Dünya Savaşı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2010.

Vicente Blasco İbanez, Fırtınadan Önce Şark, Çev. Neyyire Gül Işık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

Yahya Aksoy, Si-An’dan Tiran’a Tarihi İpek Yolu, Kripto Kitaplar, Ankara 2009.

Yarbay Tverdohlebof, Gördüklerim ve Yaşadıklarım (Erzurum 1917-1918), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007.

Yaşar Küçük, Doğu Karadeniz Bölgesi Eşkıya ve Kabadayıları, Serander Yayınları, Trabzon 2006.

Yavuz Akpınar, Azeri Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, İstanbul 1994.

Yılmaz Karadeniz, İran’da Sömürgecilik Mücadelesi ve Kaçar Hanedanı, Bakış Yayınları, İstanbul 2006.

Yusif Hasanov, Rus Yönetimi Altında Ermeniler İle Azerbaycan Türkleri Arasındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

Zekeriya Başkal, Niyazi Özdemir, Mehmet Mercan, Mehmet Beşirli, Hanifi Vural, Süleyman Demirci, Turan Karataş, Sedat Laçiner, Ninelerimizin Komşuları Türk-Ermeni İlişkilerinin Barışçı Yönleri, Liberte Yayınları, Ankara 2009.

Zekeriya Başkal, Türk Ermeni Sorununun Edebiyattaki Yansımaları, Ürün Yayınları , [y.y.] 2010.

II. DERGİLER, MAKALELER,

“En Uzun Yıl 1915”, Atlas Özel Sayı, Haziran 2001.

“Ermeni Sorunu Özel Sayısı II”, Yeni Türkiye, s.38, Mart-Nisan 2001.

Ali Başaran, “Devlet Bankasından Rusya Federasyonu Merkez Bankasına, İmparatorluk Rublelerinden Rusya Federasyonu Rublelerine, 1860-1991” BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, c.1, s.1, Ocak 2010, ss.4-18. http://editor.ankara.edu.tr/index.php/bankavesigorta/article/viewFile/346/11 Erişim: 04.05.2011.

Ali Birinci, “Meşveretçi Naci Bey ve Gazetesi”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, s.5, Güz 2008, ss.139-149.

Barış Metin, “Urmiye ve Havalisinde Ermeni ve Nasturilerin Faaliyetleri (1917-1918)”, Gazi Akademik Bakış, c.4, s.7, 2010. http://asosindex.com/article-search?command=search&keyword=Urmiye Erişim: 07.06.2011.

Bilgehan A. Gökdağ-M. Rıza Heyet, “İran Türklerinde Kimlik Meselesi”, bilig, (30), Yaz 2004. http://www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/pdf/30/5.pdf  Erişim: 16.03.2011.

Brita Asbrink, “Nobels in Baku Swedes’ Role in Baku’s First Oil Boom”, Azerbaijan İnternational, Summer 2002, ss.56-59. www.azer.com/aiwek/categories/magazine Erişim: 04.05.2011.

Çağatay Benhür, “Türk Birliklerinin Azerbaycan’ı Tahliye Etmesi (1918)”, Sosyal Bilimler Dergisi, s.21, 2009. http://library.universalhistory.net/?p=1738 Erişim: 06.05.2011.

Mesut Çapa, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Trabzon Rus Konsolosluğu”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, s.4, Bahar 2008, ss.93-114.

Mesut Çapa, Balkan Savaşı’nda Kızılay (Osmanlı Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti, OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi),c.1, s.1, Ankara 1990, ss.89-115.

Nevin Sarıahmetoğlu Karagür, “Nobellerin Bilinmeyen Bakü Günleri”, Chronicle, s.6, 2006, ss.16-23. www.chronicaldergisi.com/nobellerin-bilinmeyen- bakü-günleri Erişim: 04.05.2011.

Önder Duman, “I. Dünya Savaşı Yıllarında Karadeniz’de Osmanlı Kayık Taşımacılığı”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, s.2, Bahar 2007, ss.137-147.

Reha Yılmaz, “Birinci Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Siyaseti”, OAKA, c.3, s.6, 2008, ss.137-160.

Sadık Sarısaman, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında İran Elçiliğimiz ile İrtibatlı Bazı Teşkilât-ı Mahsusa Faaliyetleri”, OTAM, s.7, Ankara 1996, ss.209-218. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/912/11375.pdf Erişim: 24.04.2011.

Savaş Açıkkaya, “Çarlık Rusyası Hâkimiyetindeki Azerbaycan Türklerinde Ulusal Bilincin Gelişmesinin Temel Dinamikleri” Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.28, 2010, ss.403-420. http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_28/21.pdf Erişim: 03.05.2011.

Selçuk Ural, “I.Dünya Savaşı Öncesi Rusya’nın Türkiye’ye Yönelik Emellerinin Türk Basınındaki Yankıları”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, s.4, Bahar 2008, ss.73-92.

Selda Kılıç, “İran'da İlk Anayasal Hareket 1906 Meşrutiyeti", Tarih Araştırmaları Dergisi, c.20, s.32, 2002, ss.143-161. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2305/ Erişim: 01.06.2011.

Stephanos Yerasimos, “I. Dünya Savaşı ve Ermeni Sorunu”, Toplumsal Tarih, s.105, Eylül 2002, ss.10-18.

Ümbülbanu Hamidova, “Kuba Grubu Azerbaycan Halıları”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi / Journal Of Fıne Arts Faculty, s.16, 2009, ss.53-59. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/gsfd/article/viewFile/3294/3183 Erişim: 27.06.2011.

Valide Paşayeva, “Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış”, http://E-dergi.atauni.edu.tr/index.php/GSED/article/viewFile/2420/2430  Erişim: 07.05.2011.

Yılmaz Güneyli, “Birinci Dünya Savaşı’nda Güney Azerbaycan’da Osmanlı-Rus Rekabeti ve Hiyabanî Hareketine Etkisi”, Güney Azerbaycan: s.4, Nisan 2005, ss.21–38. http://tr.scribd.com/doc/43347849/Guney-Azerbaycan-Dergisi-Birinci-dunya-sava%C5%9F%C4%B1nda-Guney-Azerbaycanda-Osmanl%C4%B1-rus-rekabeti-ve-Hiyabani-Hereketine-Etikisi Erişim: 22.06.2011.

III. ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Cengiz Duman, “Mecusîlik/ Zerdüşt'lük Dini ve Diğer Sami Dinlerle Etkileşimleri”, http://www.kurankissalari.tr.gg Erişim: 10.05.2011.

Davut Kılıç, “1915'te Sevk ve İskân Edilmeyen Ermeniler” http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/makaleler/makale51.html Erişim: 31.08.2011.

Erdoğan Ildız, Halı Öğretmeni ve Usta Öğreticisinin El Kitabı, http://www.eracarpets.com/yayinlar/hali-dokuyucusu/index.htm Erişim:15.05.2011.

Erdoğan Ildız, Halıcının El Kitabı, http://www.eracarpets.com/yayinlar/halicinin-el-kitabi/index.htm Erişim: 17.05.2011.

Nimet Yıldırım, “Zerdüşt’ün Kutsal Kitabı Avesta”, www.nyildirim.wordpress.com Erişim: 09.05.2012.

Nimet Yıldırım, “Zerdüşt ve Öğretisi“, www.nyildirim.wordpress.com Erişim: 09.05.2012.

Selma Yel ,“Brest-Litovsk Barış Konferansında Sovyet Rusya’nın Ermeni Politikası”, http://www.baktabul.net/turk-dunyasi-ve-kulturu/142549-brest-litovsk-baris-konferansinda-sovyet-rusya-nin-ermeni-politikasi.html?langid=12 Erişim: 12.06.2011.

http://www.armenianhouse.org/villari/caucasus/fire-and-sword.html Erişim: 10.05.2011.

www.avesta.org Erişim: 20.05.2011.

www.azer.com Erişim: 22.05.2011.

www.nyildirim.wordpress.com Erişim: 09.05.2011.

IV. FOTOĞRAF KOLEKSİYONLARI

Atilla Bölükbaşı (Der.), Anılarda Trabzon I-II, Serander Yayınları, Trabzon 2006.

Osman N. Kardeş (Der.), Eski Fotoğraflarda Trabzon Albüm 1, Trabzon 2009.

Osman N. Kardeş (Der.), Eski Fotoğraflarda Trabzon Albüm 2, İstanbul 2001.

Osman N. Kardeş (Der.), Eski Fotoğraflarda Trabzon Albüm 3, Trabzon 2005.

Osman N. Kardeş (Der.), Eski Fotoğraflarda Trabzon Albüm 4, Derleyen: Osman N. Kardeş, Trabzon 2006.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Askerleri Cepheden Cepheye, Atlas Tarih Kitaplığı, İstanbul 2010.

www.loc.gov/pictures/search Erişim: 22.04.2011

www.azer.com/aiweb/categories/topics/PhotoEssays Erişim: 06.05.2011.

www.digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.efum?trg Erişim: 15.05.2011.

www.asia.si.edu/archives/finding_aids/sevruguin.htm Erişim: 03.07.2011.

http://commons.wikipedia.org/wiki/Antoin_Sevruguin Erişim: 03.07.2011.

http://rolfgrass.deramhosters.com/ErmakovCollection/ErmakovCollection.htm Erişim: 03.07.2011.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category Erişim: 04.07.2011.

http://iran.fouman.com/history/iran_historical_Photographes_Gallery.htm Erişim: 04.07.2011.

http://digitalgallery.nypl.org/nypldigital/dgkeysearchdetail.cfm?trg=1&strucID=289407 Erişim: 15.05.2011.

http://www.loc.gov/pictures/search/?st=grid&co=prok

http://azer.com/aiweb/categories/topics/PhotoEssays Erişim: 06.05.2011.

http://www.armenianhouse.org/villari/caucasus/fire-and-sword.html Erişim: 10.05.2011.

V. FİLMLER

Aleksandr Sokurov (Yön.), Rus Hazine Sandığı (Russian ArkRusskiy Kovcheg), 2002.

Grigori Aleksandrov-Sergei M. Eisenstein (Yön.), Ekim (Oktaybr), 1927.

Martha Fiennes (Yön.), Onegin, 1999.

Sergei M. Eisenstein (Yön.), Potemkin Zırhlısı (Bronyenosyets Potyomkin), Mosfilm 1925.

V. Pudovkin (Yön.), St. Petersburg’un Sonu, 1927.